The Social History of Medicine and Health in China

2021-03-11

Time: 8:00 a.m.  June 26, 2021

Lecturer: DaQing Zhang,  Jinsheng Zheng, Jianhua Chang, Zhenguo Wang, Xinzhong Yu, Jianmin Ding, Yongan Zhang, Gengzhe Yu, History College, Nankai University.

Location: History College, Jinnan Campus, Nankai University.