Reading of “Political Novels of the Late Qing Dynasty”

2021-03-18

Time: 2:00 p.m.  March 18, 2021

Lecturer: Haosu Zhang, Jiancheng Zhao, Weisi Luo, Yingjie Xue, School of Literature, Nankai University.

Location: Zhangge Room, Fansun Building Balitai Campus, Nankai University.