Forum on "Becoming A Good Teacher and being A Master in Nankai"

2021-09-09

Time:  02:30 p.m. September 9, 2021

Lecturer: Zhou Qilin, Li Zhi'an

Location: Shiing-Shen Building, Balitai Campus, Nankai University